diensten

Werkterrein: Huur(prijs)beleid, woonlasten, huurtoeslag, woningmarkt, verhouding verhuurder en huurders(organisaties), ‘woonrecht’. Bijzondere aandachtsgebieden: Woningwet 2015, Huisvestingswet, woonwagenbeleid, studentenhuisvesting, wonen en zorg, huisvesting vergunninghouders, nieuwe rol huurdersorganisatie bij prestatieafspraken.

  • Interim management, bijvoorbeeld op het gebied van Woondiensten en beleidsadvisering. Tijdelijke vervanging of inzet op projectbasis.
  • Het geven van presentaties en/of het leiden van discussies (Raden van Toezicht, managementteam, thema- of netwerkbijeenkomsten).
  • Ondersteuning bij overleg met de huurdersorganisatie(s).
  • Advisering bij het opzetten en formuleren van huurbeleid en ondersteuning bij presentatie en communicatie van het beleid (zoals intern in de eigen organisatie, voor huurdersorganisaties, Raden van Toezicht, gemeente en andere stakeholders).
  • Opleidingen, trainingen en presentaties op het gebied van onder meer huur(prijs)beleid, overleg tussen verhuurder en huurders(organisatie), corporaties en politiek.
  • Kwalitatief onderzoek en advisering inzake beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld het huurbeleid inzake wonen en zorg, servicekosten, ¬†toepassing inkomensafhankelijke huurverhoging.